Stanovy OZ SEAT Club Slovakia

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenie

 1. Názov a sídlo
  1. Názov združenia: SEAT Club Slovakia
  2. Skratka združenia: SCS
  3. Sídlom združenia: Karpatské námestie 7770/10, 831 06 Bratislava
 2. SEAT Club Slovakia /ďalej SCS/ je dobrovoľným, otvoreným, samostatným, nezávislým, nepolitickým, nenáboženským občianskym združením s právnou subjektivitou, registrovaným podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 3. SEAT Club Slovakia vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej Republiky

ČLÁNOK 2

Združovanie

 1. SEAT Club Slovakia môže dobrovoľne vstupovať do vyšších foriem združení za účelom obhajovania a presadzovania záujmov a potrieb subjektov vyšších foriem združenia v súlade so záujmami a potrebami SCS.

ČLÁNOK 3

Predmet činnosti

 1. Poslaním SCS je združovanie občanov na základe spoločného záujmu o automobily značky SEAT,
 2. Vytvárať informačný systém o technických novinkách,
 3. Organizovať činnosť v osvetovej a športovej oblasti motoristických aktivít,
 4. Pri plnení svojich úloh spolupracovať s ďalšími subjektmi podobného charakteru v tuzemsku a v zahraničí.
 5. Vytvárať organizačné, materiálno-technické, ekonomické, personálne a odborné podmienky v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja pre činnosť SCS.
 6. Podpora a organizovanie darcovstva krvi
 7. Podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých
 8. Organizovanie kurzov a stretnutí za účelom vzdelávania a osvety v oblasti prvej pomoci a bezpečnosti cestnej premávky
 9. Organizovanie a podpora dobrovoľníckej činnosti

ČLÁNOK 4

Členstvo SCS

 1. Členstvo v SCS môže byť:
  1. Individuálne
  2. Kolektívne
  3. čestné
 2. Individuálnym členom SCS sa môže stať každá osoba, ktorá súhlasí so stanovami SCS
 3. O prijatí rozhoduje správna rada na základe prihlášky v písomnej, alebo v elektronickej podobe.
 4. Členstvo zaniká:
  1. Dobrovoľným vystúpením z organizácie
  2. Vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom
  3. Neobnovením členstva do konca mesiaca po vypršaní členského
  4. Úmrtím
 5. Členovia môžu vystúpiť z SCS kedykoľvek. Všetci vystupujúci sú však povinní splniť prijaté záväzky vyplývajúce zo stanov SCS, vydaných záväzných predpisov a rozhodnutí orgánov SCS.
 6. O vylúčení rozhoduje prezident SCS, o odvolacom konaní dozorná rada SCS.
 7. Kolektívnym členom SCS sa môžu stať právnické osoby a to na základe písomnej prihlášky.
 8. Čestné členstvo môže udeliť správna rada SCS, jednotlivcom, kolektívom, alebo organizáciám za osobitné zásluhy o rozvoj združenia SEAT Club Slovakia, alebo aktivít, ktoré sú úzko spojené s jeho činnosťou, na základe písomných návrhov členov SCS. O odňatí rozhoduje dozorná rada SCS.

ČLÁNOK 5

Práva a povinnosti členov SCS

 1. Práva členov SCS sú:
  1. zúčastňovať sa na rokovaní orgánov SCS,
  2. dávať podnety, návrhy a pripomienky orgánom SCS a žiadať na ne odpoveď do 90 dní,
  3. využívať poskytované výhody SCS,
  4. voliť a byť volený do orgánov SCS,
  5. žiadať informácie o činnosti a pripravovaných aktivitách SCS,
  6. zúčastňovať sa všetkých aktivít, organizovaných SCS,
 2. Povinnosti členov SCS sú:
  1. Dodržiavať stanovy SCS , na ich základe vydané vnútorné predpisy a správať sa tak, aby neboli záujmy a dobré meno SCS poškodené,
  2. riadne vykonávať všetky prijaté funkcie a úlohy,
  3. platiť členský príspevok vo výške schválenej Správnou radou SCS,
  4. reprezentovať SCS podľa svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia,
  5. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia SCS
  6. chrániť majetok SCS tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, znehodnoteniu a odcudzeniu.

ČLÁNOK 6

Orgány združenia SCS

 1. Organizačnú štruktúru SCS tvoria tieto orgány:
  1. Valné zhromaždenie
  2. Správna rada
  3. Prezident SCS
  4. Dozorná rada
 2. Orgány SCS sa vytvárajú na základe demokratických volieb členov SCS a to na valnom zhromaždení.
 3. Orgány SCS zodpovedajú za svoju činnosť:
  1. správna rada – valnému zhromaždeniu
  2. dozorná rada – valnému zhromaždeniu
  3. valné zhromaždenie – svojim členom
  4. prezident – valnému zhromaždeniu
 4. Orgány SCS podávajú v určených termínoch – najmenej však 1 raz ročne – správu o svojej činnosti a to:
  1. správna rada – valnému zhromaždeniu a dozornej rade
  2. dozorná rada – valnému zhromaždeniu
 5. Orgány SCS sú schopné rozhodovať a uznášať sa, ak je prítomná na ich rokovaní nadpolovičná väčšina pozvaných riadnych členov s hlasom rozhodujúcim. Pri zvlášť závažných rozhodnutiach je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny.
 6. O spôsobe hlasovania pri voľbách do orgánov SCS sa rozhodne hlasovaním.
 7. Voľby funkcionárov do orgánov SCS na rokovaniach valného zhromaždenia SCS sa riadia schváleným volebným poriadkom.
 8. Rokovanie v orgánoch SCS sa riadi schváleným rokovacím poriadkom.

ČLÁNOK 7

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom SCS je valné zhromaždenie. Na jej rokovaní sa zúčastňujú všetci členovia SEAT Club Slovakia.
 2. Valné zhromaždenie sa schádza raz za 1 rok, prípadne podľa potreby. Zvoláva ju písomnou, alebo elektronickou formou na základe rozhodnutia správnej rady SCS, prezident SCS a to najmenej 30 dní pred jej konaním. Valné zhromaždenie SCS si na základe návrhov správnej rady SCS zvolí pracovné predsedníctvo a schváli program rokovania. Z rokovania zabezpečí dozorná rada SCS zápis s uznesením.
 3. Valné zhromaždenie prerokováva všetky základné otázky a rozhodnutia o záujmoch a potrebách SCS, najmä:
  1. rozhodnutie o vzniku SCS, názve, symbolike SCS a o zániku,
  2. schvaľuje, mení, alebo ruší stanovy SCS,
  3. stanovuje hlavné smery a koncepciu rozvoja činnosti,
  4. schvaľuje, alebo vydáva vnútorné smernice a poriadky SCS,
  5. schvaľuje platnosť a pôsobnosť smerníc a nariadení v podmienkach SCS,
  6. volí a odvoláva prezidenta, členov správnej rady SCS, predsedu a členov dozornej rady,
  7. je oprávnená zrušiť, alebo zmeniť rozhodnutie správnej rady SCS,
  8. prerokúva správu o činnosti a hospodárení SCS, schvaľuje plán činnosti a rozpočet,
  9. rozhoduje o zániku SCS, vrátane určenia zásad a spôsobu vysporiadania majetku.
 4. Na základe podnetu prezidenta SCS, správnej rady SCS, alebo 1/3 všetkých členov SCS, musí byť zvolané mimoriadne valné zhromaždenie a to najneskôr do 15 dní od predloženého podnetu.

ČLÁNOK 8

Dozorná rada SCS

 1. Predsedu a dvoch členov dozornej rady SCS volí valné zhromaždenie SCS . Schádza sa pravidelne jeden krát za rok, alebo podľa potreby. Rokovanie zvoláva písomnou, alebo elektronickou formou predseda dozornej rady SCS a to najmenej 15 dní pred jej konaním. Rokovanie riadi a za činnosť zodpovedá predseda komisie, prípadne jeho zástupca. Z rokovania sa vyhotovuje zápis, ktorý do 15 dní po rokovaní sa zasiela prezidentovi SCS.
 2. Dozorná rada je nezávislý orgán bez výkonnej a rozhodovacej právomoci a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu SCS.
 3. Úlohou dozornej rady SCS je kontrola dodržiavania stanov SCS, organizačného poriadku SCS, hospodárenia, všeobecne platných zákonov a smerníc, ako aj vnútorných predpisov a prijatých rozhodnutí. A predpisov orgánov SCS a ich činnosti.
 4. Na základe písomnej žiadosti vo zvlášť závažných prípadoch, vy konáva dozorná rada revíziu rozhodnutí odvolacieho orgánu s prípadným návrhom na zmenu rozhodnutia, alebo predloženie na konečné rozhodnutie valného zhromaždenia SCS.
 5. Predseda a členovia dozornej rady SCS sa majú právo zúčastňovať na všetkých rokovaniach orgánov SCS s hlasom poradným bez zasahovania do ich právomocí.

ČLÁNOK 9

Prezident SCS

 1. Je predsedom správnej rady SCS, je volený valným zhromaždením SCS. Pri výkone svojej funkcie vystupuje v mene SCS.
 2. Prezident SCS zvoláva valné zhromaždenie SCS a správnu radu SCS a riadi ich činnosť.
 3. Prezident SCS vykonáva svoju funkciu ako čestný funkcionár. V práci sa usiluje o rozvoj SCS a posilnenie jeho spoločenského významu.

ČLÁNOK 10

Správna rada SCS

 1. Správna rada SCS je volená valným zhromaždením SCS a skladá sa z:
  1. prezident SCS
  2. dvoch členov, ktorí zodpovedajú a zabezpečujú jednotlivé činnosti správnej rady SCS
 2. Členovia správnej rady sú štatutárnymi zástupcami SCS, a ako takí konajú samostatne, svoje funkcie vykonávajú ako čestní funkcionári a zodpovedajú za celú činnosť SCS. Pri výkone svojej funkcie vystupujú v mene SCS. Svoje funkcie sú povinní vykonávať zodpovedne k spokojnosti a v prospech činnosti SCS.
 3. Správna rada sa schádza pravidelne jeden krát ročne, prípadne podľa potreby. Zvoláva sa písomne, alebo elektronickou formou aj s návrhom programu prezidenta SCS a to najneskôr 15 dní pred jeho konaním. Správna rada SCS, musí byť mimoriadne zvolaná ak o tom rozhodne prezident SCS, alebo o to požiada aspoň nadpolovičná väčšina jeho členov. Z rokovania zabezpečuje jeden z členov správnej rady zápis s vyhotovením plnenia uložených úloh a rozpošle ho najneskôr po jeho konaní prezidentovi SCS, členom správnej rady, predsedovi dozornej rady SCS.
 4. Správna rada operatívne rieši činnosť a v prípade potreby rozhoduje aj o koncepčných a zásadných veciach v súlade so schválenými hlavnými smermi a koncepciou rozvoja činnosti SCS, pokiaľ nie sú tieto v pôsobnosti valného zhromaždenia SCS. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami SCS, organizačným poriadkom SCS a všeobecne záväznými predpismi.
 5. Správna rada zabezpečuje a plní najmä tieto úlohy:
  1. Zabezpečuje a operatívne plní úlohy plánu činnosti a rozpočet schválený valným zhromaždením SCS.
  2. Pripravuje správy, informácie a vyhodnotenie plnenia plánu činnosti a rozpočtu pre valné zhromaždenie SCS.
  3. Vytvára ekonomické predpoklady pre činnosť SCS.
  4. Riadi vedľajšiu hospodársku činnosť.

ČLÁNOK 11

Vzťahy v SCS

 1. Vzťahy jednotlivých orgánov SCS sú uvedené v jednotlivých článkoch stanov SCS.

ČLÁNOK 12

Právna subjektivita

 1. SCS je samostatnou záujmovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorú navonok reprezentuje prezident SCS, a členovia správnej rady SCS.

ČLÁNOK 13

Majetok SCS

 1. SCS má vo vlastníctve nehnuteľný a hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Užíva ho na základe zmluvných vzťahov, prípadne iný majetok o ktorý je povinný sa starať, chrániť ho a zveľaďovať.
 2. Zdrojom majetku SCS sú predovšetkým:
  1. členské a iné poplatky
  2. príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti
  3. dary od súkromných osôb
  4. dotácie z iných organizácií
  5. sponzorské dary
  6. dobrovoľné príspevky
  7. príjmy zo športovej a spoločenskej činnosti
  8. príjmy z domácich a zahraničných reklám
  9. úroky a ostatné príjmy

ČLÁNOK 14

Finančné hospodárenie

 1. SCS hospodári na základe ročného finančného plánu a rozpočtu. Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený hospodár SCS.
 2. Správna rada SCS predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení SCS za uplynulé obdobie.
 3. Hospodárenie SCS sa riadi všeobecne záväznými finančnými predpismi.
 4. Pre upresnenie spôsobu hospodárenia SCS vydáva prezident SCS „Zásady hospodárenia SCS“. Prezident zo súhlasom valného zhromaždenia, môže rozhodnúť o vykonávaní hospodárskej činnosti SCS, zameranej na tvorbu zisku pre zabezpečenie napĺňania cieľov SCS a v tomto zmysle byť spoločníkom, spoluzakladateľom, prípadne zakladateľom právnických osôb, oprávnených vyvíjať trvalú hospodársku činnosť v súlade s platným právnym poriadkom.

ČLÁNOK 15

Záväzný výklad

 1. O činnostiach, organizačných otázkach a vzťahoch, ktoré nie sú definované v stanovách SCS, rozhoduje valné zhromaždenie SCS.
 2. Záväzný výklad stanov SCS ako aj ostatných záväzných predpisov schválených valným zhromaždením SCS je oprávnený vysvetľovať iba tento orgán SCS a tlmočí ich prezident SCS.

ČLÁNOK 16

Zánik SCS

 1. O zániku združenia SCS zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením, rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, ktoré menuje likvidátora /likvidačnú komisiu/. Likvidátor najskôr vyrovná všetky pohľadávky a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 17

Účinnosť stanov SCS

 1. Tieto stanovy boli schválené na Valnom zhromaždení dňa 11.05.2018, nadobúdajú účinnosť dňom ich prijatia a nahrádzajú stanovy vzaté na vedomie na Ministerstvom vnútra SR dňa 17.07.2015 pod č. VVS/1-900/90-34478-2